CHOGUN STEAK โชกุนสเต็ก

รายการอาหาร
                                                                                        
 

ทีโบนสเต็กโคขุน

สเต็กยักษ์
 
ริปอายสเต็กโคขุน

สเต็กปลา

ไส้กรอก Big Set
 


CHOGUN STEAK โชกุนสเต็ก

บริการแฟรนไชส์สเต็ก